C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОКРЪЖЕН СЪД-ЯМБОЛ

 

В качеството си на администратор на лични данни, Окръжен съд-Ямбол има задължение да Ви предостави информация в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

Данни за контакт с администратора:

Адрес: гр. Ямбол 8600, ул. Жорж Папазов №1

Работно време: понеделник - петък, 08:30ч. - 17:00ч.

Електронна поща: info@os-yambol.org

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни: Катя Няголова - връзки с обществеността Електронна поща: pr@os-yambol.org

Категории лични данни, цели на обработването и правно основание за обработването им: При упражняване на правомощията си Окръжен съд-Ямбол обработва лични данни на магистрати, съдебни служители и други лица, както във връзка със спазването на законови задължения, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България, така и във връзка с изпълнение на законови задължения в качеството си на публичен орган.

Личните данни се обработват с цел управление на човешките ресурси, финансово-счетоводна отчетност и изпълнение правораздавателни функции на орган на съдебна власт.

За тези цели се обработват лични данни на магистрати, съдебни служители, кандидати, участващи в конкурси за назначаване на съдебни служители в Окръжен съд-Ямбол, съдебни заседатели, съдебни преводачи, вещи лица, стажанти лица, които сезират Окръжен съд-Ямбол с молби, жалби, предложения, сигнали, искания и др.

Обработваните данни включват физическа, социална и семейна идентичност, данни за здравословното и психическото състояние на лицата, както и данни за съдебното им минало. Данните се обработват в изпълнение на официалните правомощия на Окръжен съд-Ямбол и съответствие с действащото законодателство за това - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Закона за съдебната власт, Кодекса на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за здравословни и безопасни условия на труд и др.

Обработването на лични данни за нуждите на правораздаването са съобразени с действащите процесуални и материални закона в страната. Те включват най-често данни за физическата, икономическата и социалната идентичност, лични данни относно съдебното им минало, както и такива за здравословното им състояние.

Категории получатели на лични данни извън структурата на Висшия съдебен съвет

Администраторът на лични данни разкрива лични данни на физически лица извън собствената си структура единствено ако има законово основание за това. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

-  държавни органи в съответствие с техните правомощия (например Висш съдебен съвет, Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Министерски съвет, министерства и други);

 • банки с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на магистратите, съдебните служители и др.;
 • за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица.

Окръжен съд-Ямбол не извършва трансфер на лични данни в други държави в качеството си на администратор на лични данни извън тези, свързани с правораздавателните му функции.

Срок за съхранение на личните данни

В Окръжен съд-Ямбол действа утвърдена Номенклатура на делата със срокове са съхранение, като при нея се прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхраняване на личните данни в периоди, които са подходящи за съответните цели.

Права на физическите лица

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
 2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
 3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен") на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
 4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло
  автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни
  последствия за него или го засяга в значителна степен.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Право на жалба до Инспектората на ВСС

Ако считате, че Вашите права относно защитата на данните са нарушени, при изпълнение на правораздавателните функции на Окръжен съд-Ямбол, имате право да подадете жалба до Инспектората на Висш съдебен съвет.

Въведени от Окръжен съд-Ямбол мерки за защите на личните данни

С "Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни в Окръжен съд-Ямбол", утвърдени със Заповед на Административния ръководител - председател на Окръжен съд-Ямбол, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация