C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

 

ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В ОКРЪЖЕН СЪД - ЯМБОЛ

 

         В качеството си на администратор на лични данни, Окръжен съд – Ямбол има задължения, съгласно изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни; свободното движение на такива данни; отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Окръжен съд - Ямбол има и задължение да информира обществеността за извършваните от съда дейности по обработване на личните данни, целите за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защита на обработваните данни, правата и начинът, по който може тези права да се упражнят.

 

  1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

Окръжен съд - Ямбол е администратор на лични данни, които се обработват при или във връзка с осъществяване на възложените му от закона правомощия, по повод дейността на съда и за изпълнението на задължения по договори, по които съдът е страна.

За контакт с Окръжен съд - Ямбол:

Адрес: град Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 1;

Електронна поща: info@os-yambol.org

Факс: факс: 046/662073

За контакт с длъжностното лице за защита на личните данни:

       Катя Няголова - връзки с обществеността

Електронна поща: pr@os-yambol.org; k_nyagolova@abv.bg

Телефон за връзка: 046/688896

 

  1. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ, НА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ В ОКРЪЖЕН СЪД - ЯМБОЛ

         2.1. Категории лични данни, свързани с правораздавателната дейност на Окръжен съд - Ямбол

         Окръжен съд – Ямбол упражнява правомощията си при спазване на законовите задължения, които произтичат за администратора на лични данни на основание чл. 6, § 1, букви „в“ и ,,д" от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година, относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

         В тази категория, за целите на съдебното производство, се обработват следните лични данни: имена, ЕГН, адрес, телефон, семейно положение, родствени връзки, професионална автобиография, здравен статус, медицински данни, имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове, ценни книжа и др. на следните групи лица:

         - лица (страни и техни процесуални представители, свидетели), които сезират съда с молби, жалби, предложения и други искания с цел тяхното индивидуализиране. С оглед естеството на искането, това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, социална идентичност, семейна идентичност, данни за съдебното минало, данни, свързани със здравословното състояние, които се използват за целите на правораздавателната дейност на съда, регламентирана в Закон за съдебната власт и за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт, като изпращане на призовки, съдебни книжа и друга кореспонденция, свързана с входящи и изходящи документи по повод движението и обработването на съдебните съда.

         - вещи лица, преводачи и др., назначени по образуваните в Окръжен съд - Ямбол  дела. Това са данни, свързани с физическата, икономическата и социалната идентичност на тези лица, както и данни, свързани с изисквания по повод изплащане на техните възнаграждения.

         2.2. Категории лични данни, извън правораздавателната дейност на Окръжен съд - Ямбол

         В тази категория се включват лични данни, обработвани от Окръжен съд - Ямбол при изпълнение на дейностите му по управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност (на основание чл. 6, § 1, б. „в“ и чл. 9, § 2, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година, относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

         - съдии, съдебни служители, освободени съдии и съдебни служители, стажант-юристи и кандидати за работа в Окръжен съд – Ямбол. Обработваните категории данни включват данни за физическа идентичност (имена, паспортни данни, адрес, телефон, електронен адрес, образ и др.), социална идентичност (образование, документ за придобито образование, трудов опит, професионална квалификация, за придобита юридическа правоспособност, за владеене на чужди езици и други умения), семейна идентичност, икономическа идентичност (имотно състояние, банкова информация), принадлежност/членство в организации, лични данни за съдебното минало, лични данни за здравословното състояние, ТЕЛК-решения, медицински свидетелства, болнични листи и всяка прилежаща към тях документация, данни за свързани лица, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси. При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

         - изпълнители по договори със съда /контрагенти/ и представители на ЮЛ. Във връзка с финансово-счетоводната отчетност на съда се използват  лични данни, с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и/или постигане на финансова отчетност.

         - Заявители извън правораздавателната дейност, в т.ч. по Закона за достъп до обществена информация и др.

         Във връзка с обработването на исканията/заявления, в т.ч. по Закона за достъп до обществена информация, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Окръжен съд - Ямбол предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на закона.

         Окръжен съд - Ямбол извършва обработка на събраните лични данни в съответствие с принципите, заложени в чл.5, § 1от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година, относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните): обработването на данни се извършва законосъобразно и добросъвестно само за конкретните и точно определени от закона цели и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; информацията се събира и обработва в минимален обем, достатъчен само за изпълнение на конкретно определената от закона цел, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

  1. КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ИЗВЪН ОКРЪЖЕН СЪД - ЯМБОЛ

         Окръжен съд - Ямбол разкрива лични данни на трети страни и получатели само, ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай, според законовото им основание да получат данни.

         Категориите получатели могат да бъдат:

         - други органи на съдебната власт и държавни институции с оглед изпълнение на нормативни задължения (Висш съдебен съвет, Инспекторат към Висшия съдебен съвет, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Комисия за противодействие и отнемане на незаконно придобито имущество и др.)

         - държавни и общински органи и органи, натоварени с публични функции в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Национално бюро за правна помощ, Комисия за защита на личните данни и др.);

         - банки и други финансови институции при възникнало законово или договорно задължение;

         - куриерски фирми и пощенски оператори при адресиране на кореспонденция до физически или юридически лица - субекти на данни;

         - лични данни, необходими за реализирането на образователни програми, дни на отворени врати, комуникационни кампании и др. дейности, свързани с Комуникационния план на Окръжен съд - Ямбол.

 

  1. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

         Като администратор на данни Окръжен съд - Ямбол прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхранява лични данни в периоди, които са подходящи за целите, за които данните се обработват, като се отчита обществената значимост, научно-историческото или справочното им значение. Сроковете за съхранение на лични данни са нормативно определени в глава Х от Правилника за администрацията на съдилищата, Правилата за защита на лични данни в Окръжен съд - Ямбол и Номенклатурата на делата и сроковете за съхраняването им в Окръжен съд - Ямбол, при спазване на специалните закони и подзаконови нормативни актове.

Срокът на съхранение е в зависимост от вида на данните:

         - Описните книги и азбучниците се съхраняват за срок от 100 години, а книгите за открити и закрити заседания - 25 години;

         - Документи, свързани с трудово-правни отношения се определят със срок на запазване 50 години;

         - Лични данни, необходими за реализирането на образователни програми, дни на отворени врати, комуникационни кампании и др. дейности, посочени в Декларация за съгласие по утвърден от ВСС образец - 3 години.

         - Определените документи за постоянно запазване се предават в Централния държавен архив, на основание чл. 48 от Закона за Националния архивен фонд. Обработването на лични данни за целите на Националния архивен фонд на Република България е в обществен интерес, като в тези случаи не се прилагат чл.15, 16, 18, 19, 20 и 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година, относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

  1. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - СУБЕКТИ НА ДАННИ

         Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година, относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

         - Право на достъп до личните данни, които се обработват от администратора и са свързани с лицето;

         - Право на коригиране на неточни или непълни данни;

         - Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент 2016/679 - лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събирани и др.);

         - Право на ограничаване на обработването;

         - Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент 2016/679;

         - Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент 2016/679.

         - Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

         Горните права може да се упражнят по реда на т. 1.1 и/или 1.2., чрез отправено искане до административния ръководител – председател на Окръжен съд - Ямбол, което следва да е конкретно и обосновано, писмено или по електронен път. В искането следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява искането Ви, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по искането. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Окръжен съд - Ямбол, като посочите и адрес за кореспонденция с Вас.

 

  1. ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН

         При забавяне или отказ за цялостно или частично предоставяне на информация, при ограничаване на достъпа до информацията, при отказ за коригиране, допълване, изтриване или ограничаване на обработването на личните Ви данни от страна на администратора и ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до надзорен орган, както следва:

         Жалба до Инспектората към Висшия съдебен съвет с адрес – гр. София, 1000, ул. „Георг Вашингтон“ № 17 – При нарушаване правата ви по Регламент (EC) 2016/679 и по ЗЗЛД при обработване на лични данни от Окръжен съд Ямбол, свързани с изпълнение на функциите му на орган на съдебната власт по чл. 17 ал.1 от ЗЗЛД – само в пряката същинската правораздавателна дейност, при изпълнение на функциите му на орган на съдебната власт, респективно на целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, имате право да подадете жалба до Инспектората към Висшия съдебен съвет в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му, на основание чл. 38б от ЗЗЛД.

         Жалба до Комисията за защита на личните данни – с адрес: София, 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 – Ако считате, че правата Ви са нарушени при обработване на лични данни от съда, извън същинската правораздавателна дейност в дейностите съпътстващи правораздаването, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Жалбата може да се подаде с писмо, по факса или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на основание чл. 38а ал.1 от ЗЗЛД.

          Ако считате, че са нарушени Ваши права като граждани по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година, относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), имате право да подадете жалба до Държавната комисия за защита на личните данни /ДКСИ/ или Инспектората към ВСС, както и да обжалвате актовете и действията на администратора на лични данни по реда на чл. 38-40 Закона за защита на личните данни.

 

  1. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

         Окръжен съд – Ямбол предоставя лични данни на трети държави или международни организации по реда на чл.72 и сл. от Закона за защита на личните данни при наличие на договор за правна помощ, във връзка с изпълнение на съдебни поръчки по съдебните производства.

 

  1. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СЪДА

Окръжен съд - Ямбол е предприел ефективна защита на обработваните лични данни, чрез въвеждане на необходимите технически и организационни мерки, посочени във Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни, утвърдени със заповед на административния ръководител – председател на Окръжен съд - Ямбол. Съдът предоставя възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година, относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

  1. ЗНАЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

         Окръжен съд - Ямбол обработва Вашите лични данни като задължително изискване за изпълнение на правомощията и законовите му задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в посочените случаи е причина за невъзможността за предприемане на действия по Ваши искания.

         Когато за обработването на данни е необходимо Вашето съгласие като субект на личните данни, те се обработват само, ако свободно, конкретно, информирано и недвусмислено изразите своето съгласие за обработването, като подпишете декларация за съгласие по образец. В тези случаи имате право по всяко време да оттеглите съгласието си. Оттеглянето на съгласието води до преустановяване на събирането и по-нататъшното обработване на личните Ви данни.

 

  1. ИЗТОЧНИЦИ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

         Обработваните от Окръжен съд - Ямбол лични данни се предоставят от физическите лица, за които се отнасят, както и от други лица/институции/ в предвидените в нормативен акт случаи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация